KONTAKTY / CONTACTS


Nasledujúci zoznam obsahuje adresy štátnych organizácií, mimovládnych organizácií a internetových stránok, ktoré môžu byť užitočné pri Vašich slovacikálnych genealogických a heraldických výskumoch.
 

SLOVENSKO / ČESKÁ REPUBLIKA / CHORVÁTSKO / KANADA / MAĎARSKO / NEMECKO / POĽSKO / RAKÚSKO / RUMUNSKO / RUSKO / SRBSKO / UKRAJINA / USA / INÉ KRAJINY

Ďalšie užitočné kontakty nájdete v rubrikách Priezviská, Prepis náhrobných nápisov a Služby
Following list contains addresses of government organizations, non-government organizations and Internet-sites which could be useful in your Slovakia related genealogical and heraldic research.

SLOVAKIA / CZECH REPUBLIC / CANADA / CROATIA / HUNGARIA / GERMANY / POLAND / AUSTRIA / RUSSIA / ROMANIA / SERBIA / UKRAINE / USA / OTHER COUNTRIES

Further useful contacts can be found at Surnames, Gravestone InscriptionsTranscript and Services


SLOVENSKO / SLOVAKIA

Telefónne zoznamy / Phone books

Archívy / Archives

V nasledujúcich archívoch sú uložené cirkevné matriky cca do r. 1895, ako aj ďalšie  pramene vašich genealogických výskumov; v archívoch môžete  študovať priamo alebo o genealogický výskum môžete požiadať samotný archív / In following archives parish registers up to cca 1895 and other necessary documents are maintained; you can study them personally or you can ask the archival staff for basic as well as for more comprehensive genealogical research
 

Ďalšie pramene genealogického výskumu možno nájsť v nasledujúcich archívoch / In following archives you can find further sources of genealogical research Ak neviete, na ktorý archív sa obrátiť, žiadosť o genealogický výskum pošlite na adresu / If you are not sure which archives to contact, contact Iné inštitúcie / Other institutions

O výklad pôvodu a obsahu svojho priezviska z jazykového hľadiska môžete požiadať / Linguistic description of your surname can be obtained from

Informácie o významnejších osobnostiach slovenského kultúrneho, politického a vedeckého života môžete získať od / Information on leading Slovak personalities can be obtained from O zaregistrovanie svojho (šľachtického či novovytvoreného) erbu alebo erbu svojej obce môžete požiadať / For registration of your traditional or newly created family or personal coat-of-arms contact: Spoločnosti / Societies Stránky / Sites ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC

Telefónne zoznamy / Phone books

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites CHORVÁTSKO / CROATIA

Stránky / Sites

KANADA / CANADA

Telefónne zoznamy / Phonebooks

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites MAĎARSKO / HUNGARY

Archívy / Archives

Spoločnosti / Societies NEMECKO / GERMANY

Telefónne zoznamy / Phonebooks

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites POĽSKO / POLAND

Telefónne zoznamy / Phonebooks

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites RAKÚSKO / AUSTRIA

Telefónne zoznamy / Phone books

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites RUMUNSKO / ROMANIA

Telefónne zoznamy / Phone books

RUSKO / RUSSIA

Stránky / Sites

SRBSKO / SERBIA

Spoločnosti / Societies


UKRAJINA / UKRAINE

Spoločnosti / Societies

Stránky / Sites USA

Telefónne zoznamy / Phone books

Archívy / Archives Spoločnosti / Societies Stránky / Sites INÉ KRAJINY / OTHER COUNTRIES