PO STOPÁCH VLASTNÝCH PREDKOV


© Milan Šišmiš, 1996, 1999, 2001

Nielen Amerika, celý náš svet je veľkým taviacim kotlom. Miešajú sa v ňom národy, rasy, kultúry, civilizácie. Aj na území medzi Dunajom a Tatrami, v krajine, ktorú teraz nazývame Slovenskom, sa v rôznych obdobiach pohybovali príslušníci rôznych etnických, jazykových a náboženských skupín. Boli to naši spoloční predkovia, mnohí z nich naši príbuzní. My, ich potomkovia, si dnes čoraz častejšie kladieme otázky: Kto boli títo ľudia? Ako a kde ich hľadať?

ČO MOŽNO OČAKÁVAŤ

Skutočne, medzi anonymnými historickými obyvateľmi Slovenska môžeme nájsť i svojich pokrvných predkov a príbuzných. Skôr ako sa vydáme na cestu za nimi, bude užitočné vedieť, čo od nej môžeme očakávať. Tak ako všade vo svete, i na Slovensku platí, že o rodinách a jednotlivcoch, ktorí v spoločnosti "niečo znamenali", sa spravidla dozvieme viac ako o "bežných" ľuďoch. Aj napriek tomu iba hŕstka šťastlivcov, ktorých predkovia boli príslušníkmi stredovekých šľachtických rodov, sa pri svojom výskume dostane do 13. storočia. Tí, ktorých predkovia patrili k mladšej šľachte alebo boli mešťania, sa môžu dostať do 15. či 16. storočia. Väčšina z nás však pochádza z "obyčajných" rodín. Naši predkovia boli vidiečania, roľníci či drobní remeselníci, ktorých príbuzenské vzťahy sa dajú sledovať spravidla od 17. storočia. Väčšina z nás sa nedostane pred toto obdobie. Aj napriek tomu - štyri zostávajúce storočia, ktoré nás delia od našich doložiteľných predkov a v ktorých sa môžeme pohybovať, sú prísľubom dostatočného množstva vzrušujúcich zistení.

 

KDE ZAČAŤ

Aj pri genealogickom putovaní platí všeobecná zásada - postupovať od známeho k neznámemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. Naše putovanie preto začnene v prítomnosti. Len sa dobre poobzerajte okolo seba - koľko cenných informácií môžete nájsť vo vlastnej domácnosti. Rodinná biblia, kúpno-predajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, výpisy z matrík, korešpondencia, vysvedčenia, preukazy, staré fotografie a čo všetko nám ešte po predkoch ostalo? Starostlivo si tieto materiály prezrite a vyberte z nich potrebné údaje. Mnohé si môžete overiť či doplniť štúdiom náhrobných nápisov a rozhovormi s príbuznými. Keď takto získané informácie utriedite (môžete ich spracovať do schematického rodostromu, údaje o jednotlivých rodinách či osobách zaznamenať na osobitné listy či formuláre), zistíte, že už teraz je ich slušná kôpka.

 

AKO ĎALEJ

Dôkladným "upratovaním" vo vlastnom archíve, v pamäti či v rodine sa posunieme o dobrých pár desťročí do minulosti a môžeme byť spokojní, ak sa dostaneme hoci len do poslednej tretiny 19. storočia. Od tohto obdobia máme už totiž k dispozícii veľké množstvo písomných prameňov. Uspokojme sa nateraz s cirkevnými matrikami. Sú základným a východiskovým prameňom celého nášho ďalšieho výskumu. Zachovali sa od 16. storočia. Prehľad o nich poskytuje práca J. Sarmányovej: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia (Bratislava 1991). Matriky sú uložené v štátnych oblastných archívoch, kde ich môžeme študovať. Na Slovensku je sedem štátnych oblastných archívov a ďalšie dva na ich úrovni. Pri vstupe do ktoréhokoľvek z nich je nutné zoznámiť sa so všeobecnými zásadami štúdia v archíve (môžete tak urobiť pri prvej návšteve ktoréhokoľvek z nich). Nielen slušnosť, ale i praktické okolnosti (študovňa archívu môže byť v deň vašej návštevy plne obsadená či dokonca zatvorená) kážu vopred svoj príchod dohovoriť, najlepšie telefonicky. Takýmto spôsobom sa môžete poinformovať aj o aktuálnych poplatkoch a konkrétnych podmienkach štúdia v príslušnom archíve.

 

PRVÉ VÝSLEDKY A ĎALŠIE OTÁZKY

Štúdiom v matrikách môžete preskúmať sieť svojich príbuzenských vzťahov až do 17. storočia. Podstatne sa tak rozšíri okruh vašich dávnych predkov a príbuzných. O každom z nich budete spravidla vedieť, ako sa volal, kedy a kde sa narodil, kto ho krstil, kto boli jeho krstní rodičia, kedy, kde a s kým sa zosobášil, kto ho sobášil, kto boli svedkovia a rodičia partnera, aké bolo povolanie alebo spoločenské postavenie dotyčného, kedy a kde zomrel alebo bol pochovaný, aká bola príčina jeho smrti, k akej náboženskej skupine patril, kto boli jeho rodičia, súrodenci, deti a prípadne i ďalšie podrobnosti. Bude to teda pomerne veľký balík informácií, na základe ktorých si môžete podstatne rozšíriť genealogickú tabuľku, resp. zostaviť viac-menej definitívny rodokmeň. Tu niekde, pri takejto schéme, väčšina ľudí končí svoj výskum. Ak však máte v sebe ešte stále dosť síl, dosť "hladu" po novom poznaní, objavovaní minulosti vlastnej rodiny, dosť času, chuti a peňazí (každý špás niečo stojí), môžete sa dostať ešte hlbšie. K dispozícii sú vám pramene, ktoré však treba pracnejšie vyhľadávať, teraz už nielen v štátnych oblastných, ale i v štátnych okresných a iných archívoch, menej v regionálnych múzeách a v teréne. Výskum sa stáva zložitejším, a preto i vzrušujúcejším. Základnou pomôckou pri hľadaní nových prameňov v archívoch sú sprievodcovia po archívnych fondoch. Vydal si ich každý oblastný a niektoré okresné archívy. Každý archív či múzeum však spravidla disponuje celým radom rôznych interných pomôcok, preto je najvhodnejšie požiadať o pomoc tých, ktorí ich poznajú - skúsených pracovníkov. Títo však majú tiež svoju prácu, svoj čas a povinnosti, preto ich ochotu netreba zneužívať. K ďalším prameňom genealogického výskumu vo všeobecnosti patria mestské knihy (často s testamentami), rôzne súpisy obyvateľov, pozemkové knihy, cechové písomnosti. Prameňov je podstatne viac, ich škála a výpovedná schopnosť závisia od toho, akú rodinu skúmame (nie všade sa však všetky zachovali). Môžeme sa z nich dozvedieť o majetkových pomeroch našich predkov, o zariadení ich domácností, o ich charakterových vlastnostiach, rôznych epizódach z ich života a pod.

 

INÉ MOŽNOSTI GENEALOGICKÉHO VÝSKUMU

Ak sme pohodlní robiť výskum sami, no pritom dostatočne zvedaví a najmä solventní, môžeme pri hľadaní vlastných predkov využiť platené služby archívov či profesionálnych (súkromných) genealógov. Odborný personál našich archívov i profesionálni genealógovia vám môžu zaobstarať potrebné údaje či zostaviť celý rodokmeň. Oboje je však pre našinca stále veľmi drahé, preto takéto služby využívajú predovšetkým zahraniční klienti. Pri výskume môže byť pre nás užitočný aj kontakt s menovcami (ich adresy nájdete v telefónnych zoznamoch), s jazykovedcami, ktorí nám môžu pomôcť pri objasňovaní vzniku a významu nášho priezviska, a s organizáciami podporujúcimi záujemcov o hľadanie vlastných predkov. Na Slovensku zatiaľ pôsobí iba jediná organizácia tohto druhu - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. Vydáva svoj časopis, rôzne pomôcky, organizuje odborné semináre pre začínajúcich i pokročilých genealógov, poskytuje konzultácie. Kontakt s ňou vás môže inšpirovať pri ďalšom výskume.

 

ČO SO ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI

Putovanie za vlastnými predkami sa môže uberať rôznymi cestami a aj jeho výsledky môžu byť rôzne. V mnohom to závisí od nás. Od nás bude tiež závisieť, ako so získanými informáciami naložíme. Môžeme ich spracovať do genealogických tabuliek či rodinno-historických prác, môžeme ich nechať "driemať" vo svojich šuplíkoch, na policiach či v počítačoch. No môžeme ich aj oživiť na rodinných stretnutiach, nechať "defilovať" v amatérskych filmoch alebo na stránkach rodinných časopisov. Nielen v Amerike, ale aj u nás sa miešali a miešajú národy, rasy, náboženské a rôzne kultúrne skupiny. Naše rodiny boli a sú pri tom. Naše rodiny sú výsledkom tohto miešania. Pokúsme sa ich znovuobjaviť v anonymite minulých storočí. Pokúsme sa aj cez ne pochopiť farebnosť tohto sveta a prostredníctvom nich nájsť svoje miesto v prítomnosti.

KONTAKTY
KNIHY