STANOVY SGHS


1 Základné ustanovenia

 1. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným združením záujemcov o genealógiu, heraldiku a príbuzné disciplíny.
 2. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.
 3. Spoločnosť má sídlo v Martine (nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin)

2 Úlohy Spoločnosti

 1. Spoločnosť sleduje tieto ciele:
 2. Tieto ciele Spoločnosť uskutočňuje:

3 Členstvo

 1. Spoločnosť tvoria:
 2. Riadnym členom Spoločnosti môže byť jednotlivec alebo organizácia. Členstvo vzniká po zaevidovaní riadne vyplnenej prihlášky a zaplatení ročného členského príspevku. Člen Spoločnosti dostane od výboru Spoločnosti členskú legitimáciu. V odôvodnených prípadoch môže výbor Spoločnosti rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom oslobodení člena od platenia členského príspevku.
 3. Čestným členom (členom, predsedom) Spoločnosti sa môže stať osoba, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj genealógie, heraldiky a príbuzných disciplín. O udelení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie.

4 Práva členov

 1. Členovia Spoločnosti majú právo:
 2. Každý člen má nárok na informácie o činnosti Spoločnosti.

5 Členské príspevky

 1. Riadni členovia sú povinní platiť ročné členské príspevky. Výšku príspevkov na príslušný kalendárny rok určuje výbor, ktorý má počas svojho funkčného obdobia právo rozhodnúť o ich 0 – 30%-nom zvýšení. O zvýšení nad 30% rozhoduje valné zhromaždenie.
 2. Čestní členovia sú od platenia členských príspevkov oslobodení.
 3. Členské sa platí raz ročne, vždy do 31. decembra na nasledujúci kalendárny rok. Členovia, ktorí nadobudli členstvo v priebehu roka, hradia príspevok za celý tento rok, pričom majú nárok na všetky materiály, ktoré počas príslušného roka Spoločnosť pre nich vydala.
 4. Členovia môžu uhradiť svoj príspevok aj na niekoľko rokov dopredu. Počas týchto rokov sa ich netýka prípadné zvýšenie členského.

6 Zánik a pozastavenie členstva

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím, alebo zánikom kolektívneho člena.
 2. Vystúpenie zo Spoločnosti je člen povinný písomne oznámiť výboru.
 3. Pri poškodzovaní záujmov Spoločnosti, porušovaní jej stanov a v ďalších odôvodnených prípadoch môže výbor rozhodnúť o vylúčení člena trojpätinovou väčšinou. Proti vylúčeniu sa člen môže odvolať valnému zhromaždeniu.
 4. Pri nezaplatení členského príspevku v určenom termíne môže výbor rozhodnúť o pozastavení členstva.

7 Orgány Spoločnosti

 1. Orgánmi Spoločnosti sú:

8 Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Tvoria ho riadni členovia Spoločnosti (jednotlivci a delegáti organizácií). Schádza sa raz za dva roky, mimoriadne podľa potreby alebo na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov. Zvoláva ho výbor, vedie predseda.
 2. Valné zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, volí výbor a dozorný výbor priamym a tajným hlasovaním, rozhoduje o zmene stanov, zániku Spoločnosti a o iných dôležitých otázkach, týkajúcich sa Spoločnosti.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej polovice riadnych členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia hlasovaním rozhodnú o uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia alebo o jeho preložení na iný termín.
 4. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu a predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému ďalšiemu členovi výboru.

9 Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánom Spoločnosti. Riadi jej činnosť v období medzi valnými zhromaždeniami. Schádza sa najmenej dvakrát do roka, zvoláva a vedie ho predseda.
 2. Výbor tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár, zapisovateľ a piati členovia. Výbor volí svojich funkcionárov tajným hlasovaním. Medzi dvoma voľbami môže výbor kooptovať maximálne troch členov. Kooptáciu musí schváliť trojpätinová väčšina.
 3. Predseda, podpredsedovia a tajomník zastupujú Spoločnosť navonok, v jej mene rokujú a uplatňujú podpisové právo tak, že podpisujú vždy dvaja z oprávnených. Zastupovaním Spoločnosti môže výbor splnomocniť aj iné osoby. Na plnenie konkrétnych úloh môže výbor vytvárať osobitné komisie.
 4. Predseda vedie rokovania valného zhromaždenia, zvoláva a vedie rokovania výboru a dohliada na plnenie ich uznesení. V neprítomnosti ho zastupuje jeden z podpredsedov.
 5. Tajomník vedie agendu Spoločnosti, spravuje jej knižnicu a archív, pripravuje materiály na rokovania valného zhromaždenia a výboru a vyhotovuje z nich zápisnice, spolu s hospodárom zabezpečuje distribúciu periodika a publikácií.
 6. Hospodár vedie hospodársku agendu Spoločnosti a spolu s tajomníkom zabezpečuje distribúciu periodika a publikácií.
 7. Výbor je uznášaniaschopný za prítomosti najmenej polovice svojich členov. Za prijaté uznesenie sa považuje návrh, ktorý odhlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
 8. O priebehu a záveroch valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu a predloží ju na overenie a podpis predsedovi, resp. podpredsedovi a najmenej jednému ďalšiemu členovi výboru.

10 Dozorný výbor

 1. Dozorný výbor je dozorným orgánom Spoločnosti. Volí ho valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Tvoria ho predseda a dvaja členovia. Dozorný výbor volí svojho predsedu tajným hlasovaním. Úlohou dozorného výboru je kontrolovať hospodárenie Spoločnosti, dodržiavanie platných predpisov a podávať o výsledkoch kontroly správu valnému zhromaždeniu.
 2. Bez správy dozorného výboru nemožno odstupujúcemu výboru udeliť absolutórium.

11 Hospodárenie Spoločnosti

 1. Finančné prostriedky na činnosť získava Spoločnosť z členských príspevkov, z príjmov z vlastnej činnosti, z poplatkov za publikovanie reklamných textov a inzerátov a z dobrovoľných finančných príspevkov od jednotlivcov a organizácií.
 2. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý jeho správou poveruje hospodára. Príjmy a platby Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti vo finančnom ústave.
 3. Do 15. januára predkladajú tajomník a hospodár výboru výročnú správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok, plán činnosti a finančný rozpočet na nasledujúci rok. Spoločnosť hospodári na základe plánu a rozpočtu schválených výborom na príslušný rok. Plán a rozpočet sa schvaľujú do 15. januára príslušného roka.
 4. V prípade zániku Spoločnosti rozhodne o jej majetku mimoriadne valné zhromaždenie.

12 Pracovné skupiny, sekcie a kluby

 1. Výbor Spoločnosti môže poveriť jednotlivcov alebo skupiny bádateľov realizáciou svojich výskumných a dokumentačných projektov.
 2. Členovia môžu vytvárať kluby s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou a záujmové sekcie, ktoré plnia úlohy Spoločnosti. Kluby a sekcie sa riadia vlastnými stanovami, ktoré musia byť v súlade so stanovami Spoločnosti.

13 Symboly a skratka

 1. Symbolmi spoločnosti sú erb a pečať.
 2. Erb Spoločnosti predstavuje na červenom štíte strieborný (biely) lipový strom vyrastajúci zo stredného, väčšieho vrchu modrého trojvršia.
 3. Na označenie svojho názvu môže Spoločnosť používať skratku SGHS.

14 Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť bola založená dňa 26. októbra 1991 v Martine.
 2. Toto znenie Stanov schválilo valné zhromaždenie dňa 11. októbra 2003. Nadobudnutím ich účinnosti Stanovy schválené valným zhromaždením dňa 6. septembra 2001 strácajú platnosť.
(Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzalo zmenu stanov na vedomie 13. novembra 2003)