PAULINYOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE
 
Martin, SGHS 2002, 192 s.,brož.
ISBN 80-968717-1-4
Zostavil: Zdenko Ďuriška

VYPREDANÉ
 
Najstarší členovia rodu paulinyovcov pochádzali zo Sedmohradska a na Slovensku sa usadili koncom 16. storočia. Odvtedy boli Paulinyovci ako náboženskí spisovatelia a cirkevní hodnostári trvalo prítomní v slovenskej kultúre. Neskôr, od polovice 19. storočia sa venovali aj politickej činnosti a zaujali popredné miesto v dejinách nášho národa. Ich činnosť v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o mladšie generácie, nebola dosiaľ pravdivo a spravodlivo zhodnotená. Viacerí členovia rodu zasiahli aj do literatúry a umenia.
Autori 14 príspevkov publikácie, poprední odborníci, približujú genealógiu rodu a osudy i dielo jeho jednotlivých členov z rôznych uhlov pohľadu. Prierezové, analytické i syntetické štúdie dopĺňajú príspevky dokumentografické, zamerané najmä na oblasť bibliografie, archívnictva a múzejníctva.