HERALDICKÝ PROGRAM


Program systematickej podpory záujemcov o heraldiku a vexilológiu (náuku o vlajkách), ktorí v členskej základni SGHS tvoria menšinu, sa dotvára. V súčasnosti najvýraznejšou tendenciou je podpora činnosti individuálnych bádateľov a heraldických výtvarníkov.

 

SEMINÁRE, SYMPÓZIA, VÝSTAVY, PUBLIKÁCIE
SGHS zorganizovala stretnutie heraldických výtvarníkov - tvorcov mestských a obecných symbolov na Slovensku s cieľom porovnať výsledky ich práce a zoznámiť s nimi širšiu verejnosť, slovensko-české sympózium Heraldika na Slovensku, na ktorom odzneli príspevky týkajúce sa vývoja erbov, heraldiky ako vednej disciplíny i erbotvorby v minulosti i súčasnosti. Rovnomenný zborník z neho vyšiel v r. 1997 tlačou (ako prvý zväzok edície Bibliotheca heraldica Slovaca). V r. 2000 SGHS usporiadala medzinárodné kolokvium Občianska heraldika na Slovensku, na ktorom boli prediskutované aktuálne otázky súčasnej heraldickej tvorby.
K najúspešnejším projektom prezentujúcim tvorbu našich heraldických výtvarníkov patrila výstava Súčasné slovenské heraldické umenie, ktorá od r. 1991 putovala po slovenských mestách a neskôr i po zahraničí. Stálu expozíciu s rovnakým zameraním si môžete pozrieť na Trenčianskom hrade.
K posledným úspešným heraldickým projektom SGHS patria plagát Slovensko v symbolike miest (1996) a reprezentatívna monografia L. Vrteľa Osem storočí slovenskej heraldiky (1999).

 

DATABÁZY
Na pôde SGHS vznikol projekt súpisu heraldických pamiatok na Slovensku (L. Vrteľ), ktorý však zatiaľ nebol realizovaný. Výsledky takto zameraných výskumov individuálnych členov, týkajúcich sa niektorých regiónov Slovenska, sú uložené v archíve SGHS. Tu sa nachádza i bio-bibliografická dokumentácia o významnejších našich a zahraničných heraldikoch. V príručnej knižnici SGHS sú záujemcom k dispozícii predovšetkým zahraničné heraldické periodiká.