HERALDIKA NA SLOVENSKU

Martin, SGHS 1997, 260 s., brož
ISBN 80-967709-4-2

VYPREDANÉ

"Intenzívne heraldické bádanie, ktoré v posledných desaťročiach pozorujeme vo svete, sa právom zvykne charakterizovať ako obdobie renesancie heraldiky. Toto oživenie je už prinajmenej štyri desaťročia badateľné aj na Slovensku. V 50-tych rokoch sa heraldická tvorba začala ujímať v prostredí miest, v 60-tych rokoch sa veľmi živo diskutovalo o štátnych (slovenských i československých) symboloch, v 70-tych rokoch sa prebudil záujem o rodovú heraldiku, od 80-tych rokov začala byť aktuálna tvorba obecných symbolov, ktorej nebývalý rozmach môžeme sledovať v prítomnosti. Je to potešujúci jav, ktorý pozvoľna gradoval až do dnešného skutočne široko rozvinutého záujmu o heraldiku ako celok.
Svedectvom tejto skutočnosti bolo i heraldické sympózium, ktoré sa v dňoch 5.-7. septembra 1996 uskutočnilo v Trenčíne. Bolo to vlastne prvé slovenské podujatie svojho druhu s vážnejšou medzinárodnou účasťou. Sympózium nadviazalo na predchádzajúce stretnutia heraldikov zo Slovenska a českej republiky (organizované ešte v období, kedy tieto krajiny tvorili spoločný štát). Zúčastnilo sa ho okolo 100 domácich a viac zahraničných (českých, poľských a maďarských) bádateľov a záujemcov o heraldiku. Prednášky, ktoré na sympóziu odzneli a ktoré v prítomnej publikácii uverejňujeme, sú zrkadlom dosiahnutej úrovne a šírky heraldického bádania na Slovensku a sčasti aj v Českej republike.

Z obsahu:
Heraldika na Slovensku (J. Novák)
Erb ako predmet a zdroj historického poznania (L. Sokolovský)
Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (L. Vrteľ)
Prezentácia slovenskej heraldiky v zahraničí (Z. G. Alexy)
K počiatkom levočského erbu (F. Žifčák)
Altenburgerova zbierka pečatí a možnosti jej využitia v súčasnej slovenskej obecnej heraldike (P. Kónya)
Tri časové horizonty vývoja obecných pečatidiel Šariša (J. Petrovič)
Erby najstarších šľachtických rodov Nitrianskej stolice (J. Lukačka)
Erby bratislavských patricijov a mešťanov v 16. a 17. storočí (F. Federmayer)
Heraldické náhrobníky zo Skalice (M. Minďáš)
Rádová symbolika a jej aplikácia v heraldickej tvorbe (I. Graus)
Heraldický exlibris a supralibros na Slovensku (Ľ. Jankovič)
Heraldické motívy na kachliciach v zbierkach Trenčianskeho múzea (T. Nešporová)
Heraldická výzdoba okien v kaštieli Betliar (J. Oršulová)
Benediktíni na Slovensku a ich symbolika (R. M. Zemene)
Pečate na archívnych dokumentoch pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne (B. Radovanovič)
Vývoj matičnej symboliky (P. Maťovčík)
K vývoju slovenskej vojenskej symboliky (I. Gosiorovský)
Erby na poštových známkach (M. Juricová)
Slovenská známková tvorba s heraldickou tematikou z pohľadu výtvarníka (Z. G. Alexy)
Symbolika kríža v heraldickom užití (V. Rábik)
Fantastické bytosti a vybájené zvieratá v heraldike (A. Fančovičová)
Aktuálne problémy praktickej sfragistiky (P. Turay)
Živá heraldika (L. Vrteľ)
Současná komunální heraldická tvorba v České republice (K. Müller)
České obecní znaky a hornická symbolika (V. Markl)
Vývoj heraldické symboliky českého státu (P. Sedláček)
Využití textových databází v heraldice a sfragistice (L. Gottfried)