GENEALOGICKÝ PROGRAM


Keďže väčšinu členov tvoria genealógovia - začínajúci i pokročilí amatéri, ako aj vedecky a komerčne orientovaní bádatelia, SGHS sa orientuje prevažne na nich. Podporuje ich informovanosť a vzdelávanie, sprostredkúva vzájomnú komunikáciu, usiluje sa vytvárať dobré podmienky pre ich vlastné výskumy.
 
 
METODICKÁ A TECHNICKÁ POMOC GENEALÓGOM
(PRÍRUČKY, SOFTWARE)

SGHS pomáha začiatočníkom zorientovať sa v problematike, môže im poskytnúť základné informácie o možnostiach a podmienkach genealogického výskumu na Slovensku. 
Od r. 1991 SGHS sa raz ročne, spravidla v septembri, organizuje neformálne stretnutia a odborné školenia pre začínajúcich i pokročilých genealógov. K najúspešnejším patrili seminár Ústne pramene a techniky genealogického výskumu (Martin 1995) a dva ročníky Letnej školy praktickej genealógie (Martin 1996, 1997), tematicky zamerané na štúdium v archívoch SR i v slovacikálnom zahraničí. Príručka, ktorá z týchto podujatí vzíde, bude obsahovať množstvo podrobných informácií a praktických rád. 
V r. 2001 SGHS vydala pomôcku na čítanie starých rukopisov - Paleografickú čítanku.
Tvorbu príručiek by mal zavŕšiť projekt Genealogická encyklopédia Slovenska (GENS), na ktorom SGHS pracuje od r. 1997. 
V r. 1997 SGHS vytvorila slovenskú verziu programu Brother's Keeper pre Windows, ktorý umožňuje archivovanie genealogických dát.
 
DOKUMENTAČNÉ A VÝSKUMNÉ PROJEKTY
(DATABÁZY, ARCHÍV, KNIŽNICA)

Od r. 1992 SGHS organizuje projekt Prepis náhrobných nápisov, ktorého cieľom je vytvoriť počítačovo spracovanú bázu údajov z náhrobníkov. Do tohto projektu sa môžete zapojiť aj Vy. 
V okruhu SGHS vznikol i projekt výskumu genealógií rodín slovenskej evanjelickej inteligencie 19. storočia, ktorého výsledkom by mal byť lexikón s genealógiami týchto asi 300 rodín. Realizuje ho predovšetkým Z. Ďuriška. Čiastkové výstupy (štúdie) sú publikované prevažne na stránkach časopisu Genealogicko-heraldický hlas a zborníka Biografické štúdie (ktorý vydáva Biografický ústav Matice slovenskej). 
SGHS buduje príručnú odbornú knižnicu a archív. Knižnica obsahuje prevažne periodiká získané výmenou so zahraničnými partnermi. V archíve sa okrem súborov informácií, ktoré vznikli v rámci projektu Prepis náhrobných nápisov, nachádzajú zväčša nepublikované genealógie, spracované členmi SGHS. Uvedené materiály možno študovať prezenčne, počas pracovnej doby v Slovenskej národnej knižnici. Prístup k nim je však zatiaľ obmedzený, pretože sú spracované len čiastočne. Štúdium je vhodné vopred dohovoriť. 
Od r. 2001 SGHS spolupracuje na výchovno-vzdelávacom projekte Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl.
 
PREZENTAČNÁ PODPORA
(SÚŤAŽE, PUBLIKÁCIE)

SGHS podporuje zverejňovanie výsledkov genealogických výskumov. Za týmto účelom raz za 3 roky organizuje súťaž Najlepšie genealogické práce (1995, 1998, 2001) spojenú s verejným vyhodnocovaním prác amatérskych i profesionálnych genealógov. Víťazné práce potom vydáva vlastným nákladom v edícii Bibliotheca genealogica Slovaca. V r. 1997 takto vyšla práca J. M. Lehotského Sága rodu Izákovcov a v r. 2000 práca J. Žiláka Ján Francisci-Rimavský - genealógia rodu a  v r. 2002 práca A. Kredatusovej Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian.
Výsledky vedeckých výskumov sú prezentované počas sympózií (Najstaršie rody na Slovensku, Častá-Papiernička 1994), zborníky z ktorých sú tiež publikované. 
Priestor na zverejňovanie výsledkov genealogických a príbuzných výskumov poskytuje tiež časopis Genealogicko-heraldický hlas